Επίσης κατά την πρόσληψη εργαζομένων στην εταιρία:
Να συμμορφώνεται με τις συμβατικές της υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή κανόνες διέπουν τη συμβατική της σχέση με τους εργαζομένους
Για σκοπούς διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. διαχείρισης απουσιών από την εργασία, εκπαίδευσης)
Για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας προσώπων, εγκαταστάσεων, συστημάτων και περιουσιακών στοιχείων
Για σκοπούς παρακολούθησης της συμμόρφωσης με εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες
Για σκοπούς διαχείρισης των επικοινωνιών και άλλων συστημάτων που χρησιμοποιεί η Lifecheck (συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών βάσεων δεδομένων με επαφές)
Για διερεύνηση και ανταπόκριση σε διάφορα περιστατικά και παράπονα
Για συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά μας και για συνεργασία με τις αστυνομικές, κυβερνητικές ή εποπτικές αρχές κατά τη διεξαγωγή ερευνών.