Δικαίωμα Αντίρρησης
Στο μέτρο που η επεξεργασία των δεδομένων σας από την εταιρία βασίζεται στο έννομο συμφέρον της εταιρίας (και όχι σε άλλες βάσεις επεξεργασίας) ή σχετίζεται με σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία των δεδομένων σας από την εταιρία αναφέροντας τα χαρακτηριστικά της περίπτωσής σας.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να μας αποστείλετε email στη διεύθυνση [email protected]
Eαν μας στείλετε email για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, η εταιρία μπορεί να σας ζητήσει στοιχεία ταυτοποίησης πριν επεξεργασθεί το αίτημά σας.
Τέλος, έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εάν διαπιστώσετε ότι ανέκυψε κάποιο πρόβλημα σε σχέση με τα δεδομένα σας.

Παρακολούθηση
Στο βαθμό που αυτό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει, να παρακολουθεί και να καταγράφει την πρόσβαση, τη χρήση και το περιεχόμενο των δεδομένων που τηρούνται ή τυγχάνουν επεξεργασίας στα συστήματα ΙΤ μας. Αυτό το κάνουμε για τους σκοπούς που αναφέρουμε ανωτέρω, αλλά το τονίζουμε ειδικά, ώστε να είστε ενήμεροι ότι η εργασία σας στα συστήματα ΙΤ μας μπορεί να παρακολουθείται από άλλα πρόσωπα.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας;
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή αμφιβολία αναφορικά με τη Δήλωση αυτή, εάν επιθυμείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας και/ή εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Lifecheck (DPO) παρακαλούμε να στείλετε email στη διεύθυνση [email protected]

Τι ισχύει για τυχόν αλλαγές στην παρούσα Δήλωση;
Οι όροι της παρούσας Δήλωσης ενδέχεται να τροποποιούνται κατά καιρούς. Θα ανακοινώνουμε τυχόν σημαντικές αλλαγές στη Δήλωση μέσω κατάλληλων ειδοποιήσεων είτε στο παρόν website είτε με άλλους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας.